STAVBA RODINNÉHO DOMU V PRASEKU

13.4.2020

Rodinný dům je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený pultovou střechou.

Součástí záměru je stavba zpevněných ploch kolem objektu. Na severní straně jsou navržena plocha pro odstavení dvou automobilů, na západní a jižní straně je navržena terasa. Sjezd je navržen v severovýchodním cípu pozemku a navazuje na komunikaci v obci, která je na východní hranici stavebního pozemku.

Je navrženo nové připojení na elektro NN, splaškovou kanalizaci, vodovod, dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora.

Ústí nad Orlicí